Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdişi Yükseköğretim Diplomalari Tanima , 22.07.2016

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi ile 23/2/2006 tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 11/4/1997 tarihli Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık öğretim: Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan eğitim dışında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mekândan bağımsız şekilde karşılıklı iletişim ve etkileşimine dayalı olmaksızın gerçekleştirilen eğitim-öğretim türünü,

b) Akreditasyon kuruluşları: Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System- ECTS)’ni,

ç) Alt Komisyon: Tanıma ve Denklik Komisyonunun başvuruları inceleme sürecinde gerektiğinde görüş almak amacıyla kurulan ve alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan komisyonu,

d) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesini,

e) Denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgeyi,

f) Denklik Birimi: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, tanıma ve denklik işlemlerini yürüten birimi,

g) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Kurul üyelerinden birinin başkanlığında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan tanıma ve denklik komisyonunu,

ğ) Seviye ve yeterlilik belirleme sistemi (SYBS): Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütününü,

h) Tanıma belgesi: Tanıma talebinde bulunan ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgeyi,

ı) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve uygulandığı, öğrenci ile öğretim elemanının ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın ancak eşzamanlı biçimde yürütüldüğü eğitim-öğretimi,

i) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünü,

j) Yükseköğretim kurumunu ve programını tanıma: Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve programının, faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili makamları veya bu makamlarca yetkilendirilmiş kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından akademik derece vermeye yetkili bir kurum ve program olarak kabul edilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanıma ve Denklik İşlemleri

Başvuru usulü ve aranacak belgeler

MADDE 4 – (1) Tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen belgelerle yapılır:

a) Başvuru formu.

b) TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Tanıma veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve onaylı tercümesi.

ç) Yükseköğrenim süresi içinde alınmış olan bütün derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı, Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki (diploma supplement) aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış  tercümeleri, diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili    yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

d) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

e) Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarak Türkiye’den alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti.

f) Yurtdışından alınan lise diplomalarının denklik belgesinin aslı veya noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti.

g) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

ğ) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

h) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

ı) Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin IV üncü maddesinde belirtilen esaslı fark çerçevesinde ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayanların, yükseköğretime başladıkları yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belge.

i) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık    öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına    dair belge.              

j) Yüksek lisans denklik belgesi başvurularında    yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki    adet örneği ile tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye    Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

(2) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve    yüksek lisans diplomalarına tanıma veya denklik başvurusunda    bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş     kimlik belgesi ibraz etmeleri ve birinci fıkranın (b), (e), (h), (ı) ve (i)    bentleri dışındaki belgelere ek olarak aşağıdaki koşullardan en az birini    sağlamış olmaları gerekir:

a) Türkiye’de çalışacak yabancı uyrukluların,    istihdam edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını     belgelemeleri.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere    başvuruda bulunanların bu hususu belgelemeleri.

c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu    öğretim elemanı sıfatıyla istihdam edilenlerin veya edileceklerin onaylı     sözleşme örneğini belgelemeleri.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim    kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme    projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen    uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında    yer alan projelerde çalışacakların bu durumu belgelemeleri.

(3) Türkiye’deki yükseköğretim    kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile    kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen    veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve    kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa    Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak    yabancı uyruklu araştırmacılardan birinci fıkranın (f) bendinde yer alan    belge istenmez.

(4) Tanıma veya denklik başvurusunda bulunanlara,    başvurunun alındığına dair tarih ve sayı içeren bir belge verilir.

(5) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve    yükseköğretime başladığı yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş     olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının    Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden    mezun olanlardan birinci fıkranın (ı) bendindeki YGS/LYS veya muadil sınavlardan    alınmış puan koşulu istenmez.

(6) Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit    edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik    belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde başvuru    reddedilir.

Tanıma başvurusunun incelenmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Başvuruya esas belgeleri tam olan ve aşağıdaki    koşullardan en az birini sağlayan başvurular incelemeye alınır:

a) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun,    faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi    içinde yer aldığının kabul edilmesi ve Yükseköğretim Kurulunca tanınması.

b) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ilgili    ülke makamlarınca yetkilendirilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu    tarafından kabul edilen kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları     tarafından tanınması.

c) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim    kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren ve menşe ülke ile    Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan alınmış     diplomalar için öğrenim görülen ülkenin yetkili makamları tarafından tanıma    veya denklik belgesi düzenlenmiş olması.

ç) Bir ülkenin yetkili makamlarınca tanıma veya    denklik belgesi düzenlenmiş diplomanın, Türkiye’nin taraf olduğu    uluslararası örgütlerin çatısı altında kurulmuş bir yükseköğretim    kurumundan alınmış olması.

(2) Birinci fıkradaki koşullardan    birinin sağlandığı ve belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde    kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, belgelerin    başvuran kişiye ait olup olmadığı, öğrenim süresince kullanılan    pasaport/pasaportlar ile il emniyet müdürlüklerinden alınan giriş-çıkış     belgeleri, öğrenim için gereken asgari süre ve kredinin tamamlanmış olup    olmadığı tespit edilerek Denklik Birimi tarafından hazırlanan ön inceleme    raporu Komisyona sunulur. Komisyon    tarafından hazırlanan nihai rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek    ilgiliye tanıma belgesi verilip verilmeyeceği karara bağlanır.

Denklik başvurusunun incelenmesi

MADDE 6 – (1) Denklik başvurusu, 5 inci maddede sayılan    koşul ve işlemlere ek olarak aşağıdaki hususlar bakımından incelenir:

a) Denkliği talep edilen diplomaya esas    yükseköğretim programının asgari kazanımlar açısından Türk yükseköğretim    sisteminde yer alan programa eşdeğer olup olmadığına bakılır.

b) Türk yükseköğretim sisteminde aynı veya benzer    bir program bulunmuyor ise bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların    sağlanması hâlinde ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri açısından    Türk yükseköğretim sistemine eşdeğer olup olmadığı incelenir.

c) Unvan kullanılması gerektiği durumlarda    Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi    gereğince inceleme yapılır.

(2) Komisyonca gerekli görülmesi    hâlinde tanıma koşullarını sağlayan bir yükseköğretim kurumundan alınmış     olmasına rağmen, incelenen diploma ve diğer belgelerin gerçek olup    olmadığı, öğrenim programının türü, niteliği ve düzeyi konularında, başvuru    sahibinin kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke    yetkili makamlarından 4 üncü maddede belirtilen belgeler dışında ek bilgi    ve belge istenebilir.

Denklik başvurusunun incelenmesi sonucu yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, 5 inci ve 6 ncı     maddelere uygunluğu tespit edilen diploma denklik başvurularına, diplomanın    alındığı kurumun eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddütlerin oluşması     hâlinde Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla;

a) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir    karşılığının olması hâlinde, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim    Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya    üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen    dilimindeki üniversitelerden alınan diplomalara,

b) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir    karşılığının olması hâlinde, Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği    ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi    kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)    Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına    yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin    aldığı puanı alarak aynı programa kayıt yaptıranların diplomalarına,

SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik işlemi    yapılır.

(2) Mezun olunan programın,    birinci fıkrada belirtilenler dışında olmakla birlikte Türk yükseköğretim    sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, alınması zorunlu    görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler    bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının    görüş ve önerileri doğrultusunda yeterli bulunması hâlinde, SYBS    işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik işlemi yapılır.

(3) Mezun olunan programın,    birinci fıkrada belirtilenler dışında olması ve Türk yükseköğretim    sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili,    niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması     gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya    yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin    tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya    yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve    projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından    belirlenen SYBS işlemlerine tabi tutulur.

(4) Mezun olunan programın alan    ve derece bakımından aynısı veya benzeri bir karşılığı Türk yükseköğretim    sisteminde bulunmuyor ise bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların    sağlanması hâlinde, ilgililere diplomada belirtilen alanda Türk    yükseköğretim sistemine eşdeğer olduğu tespit edilen ön lisans, lisans,    tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesinde denklik işlemi    yapılır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda, aşağıda belirtilen    hâllerde denklik başvuruları reddedilir:

a) Yurtdışında faaliyet gösteren ve Yükseköğretim    Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan    diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilir. Ancak yurtdışında    faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir    yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek    öğrenimini tamamlayanların diplomaları, kredilerinin en az %70’ini tanınan    yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde denklik incelemesine tabi    tutulur.

b) İlgililerin, uzaktan öğretim kapsamı dışında    kalan açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir    eğitim-öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara ilişkin denklik    başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu    programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde    alanların diplomaları denklik incelemesine tabi tutulur.

c) Yapılan incelemeler sonucu denkliği talep edilen    diplomaya esas yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi    bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk    görülmemesi hâlinde, diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek    suretiyle reddedilir.

ç) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası     anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya    Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışındaki Türkçe yükseköğretim    programları dışında, yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili    Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular    reddedilir.

d) Öğrenim süresince kullanılan    pasaportun/pasaportların ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün    incelenmesi sonucunda her bir eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen    ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları     reddedilir. Öğrenime devam süresinin tespitinde Türkiye’deki    eğitim-öğretimle ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır.

(6) Denklik Birimi tarafından denklik başvurusuna    ilişkin olarak 5 inci maddeye uygunluk yönünden hazırlanan ön inceleme    raporu Komisyona sevk edilir. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu    hazırlanan nihai rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda karara bağlanır.

Geçici denklik belgesi

MADDE 8 – (1) Denkliği talep edilen diplomanın/mezuniyet    belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer    olduğunu gösteren ve kesin denklik işlemi yapılıncaya kadar geçerli olan    geçici denklik belgesi, başvuruların mezuniyet belgesi ile yapılması veya    yargı kararlarının gerektirmesi hâlinde düzenlenir.

Çeşitli alanların incelenmesi sürecinde yapılacak işlemlere ilişkin hükümler

MADDE 9 – (1) Meslek icrası kanunla düzenlenmiş alanlarda    alınmış diplomalar için yapılan denklik başvurularının    değerlendirilmesinde, söz konusu mesleğe ilişkin mevzuat hükümleri ve    Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar saklıdır.

(2) Öğretmenlik alanlarının denkliği konusunda    Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınır. Öğretmenlik    alanında, alan bilgisi yönünden yeterli, öğretmenlik meslek bilgisi    yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diploma sahipleri adına ilgili    alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgeye, "Bu belge    sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi    için ilgilinin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri alanında    yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekir." şeklinde     şerh konulur. Sınavda başarılı olunması hâlinde şerh kaldırılarak    ilgililer adına öğretmenlik alanını içeren yeni bir denklik belgesi    düzenlenir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları, filoloji ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmî dili ile aynı değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) yüz üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puanı alma şartı aranır.

(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından alınan diplomalara, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer alanlarda yapılan sınavda başarılı olunması hâlinde denklik belgesi düzenlenir.

Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10     – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim    kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim    programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan    öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı     alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için    gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi    toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının    karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulunca    belirlenecek sınavlardan yine Kurulca belirlenecek puanların alınmış     olması.

Denklik incelemesinde yapılacak işlemlere ilişkin diğer hükümler

MADDE 11    – (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların tanıma ve denklik işlemleri sonucunda düzenlenen tanıma belgesinin, denklik belgesinin ve geçici denklik belgesinin şekli ve içeriği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı veya ilgili kişiye ait olmadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilerek haklarında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Evrak teslimi

MADDE 12     – (1) Tanıma veya denklik işlemleri sonuçlandığında;

a) İncelemeye esas olan diploma ve transkripte "Görülmüştür" kaşesi basılır.

b) Başvurunun olumlu sonuçlanması hâlinde tanıma veya denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.

c) Başvurunun reddi hâlinde evrak asılları, üst yazı ekinde başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.

ç) Tanıma veya denklik belgesinin zayii hâlinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usule göre işlem yapılır.

(2) Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13     – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesinde Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14     – (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ     MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan denklik başvurularında, usul hükümleri dışında başvurunun yapıldığı tarihteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak kişi lehine olan durumlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15     – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16     – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.