Yurtdişi Yükseköğretim Diplomalari Tanima

Belgrad Büyükelçiliği 22.07.2016

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam,Dayanak, Tanımlar

Amaç vekapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisansdiplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslarıbelirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi ile 23/2/2006tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 11/4/1997 tarihliAvrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık öğretim: Yükseköğretim kurumlarında yüzyüze ve uzaktan eğitim dışında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarınınmekândan bağımsız şekilde karşılıklı iletişim ve etkileşimine dayalıolmaksızın gerçekleştirilen eğitim-öğretim türünü,

b) Akreditasyon kuruluşları: YükseköğretimKurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiğiuluslararası kalite güvencesi kuruluşlarını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (EuropeanCredit Transfer System- ECTS)’ni,

ç) Alt Komisyon: Tanıma ve Denklik Komisyonununbaşvuruları inceleme sürecinde gerektiğinde görüş almak amacıyla kurulan vealanında uzman öğretim üyelerinden oluşan komisyonu,

d) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan biryurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisansdiplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yükseklisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesini,

e) Denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanınTürk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunugösterir belgeyi,

f) Denklik Birimi: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde,tanıma ve denklik işlemlerini yürüten birimi,

g) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanıtarafından görevlendirilen Kurul üyelerinden birinin başkanlığında veYükseköğretim Kurulu tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan tanıma vedenklik komisyonunu,

ğ) Seviye ve yeterlilik belirlemesistemi (SYBS): Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar,eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler,stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddütoluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama,proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçınınveya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme,değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütününü,

h) Tanıma belgesi: Tanıma talebinde bulunanilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programındanmezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgeyi,

ı) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarındakieğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalıolarak planlandığı ve uygulandığı, öğrenci ile öğretim elemanının veöğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarakderslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğuolmaksızın ancak eşzamanlı biçimde yürütüldüğü eğitim-öğretimi,

i) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde,ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünü,

j) Yükseköğretim kurumunu ve programını tanıma:Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve programının, faaliyet gösterdiğiülkenin yetkili makamları veya bu makamlarca yetkilendirilmiş kalitegüvencesi ve akreditasyon kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu tarafındanakademik derece vermeye yetkili bir kurum ve program olarak kabuledilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanıma veDenklik İşlemleri

Başvuruusulü ve aranacak belgeler

MADDE 4 – (1) Tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya dayetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafındanYükseköğretim Kurulunun belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesindeaşağıda belirtilen belgelerle yapılır:

a) Başvuru formu.

b) TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanıfotokopisi.

c) Tanıma veya denkliği talep edilen diploma veyamezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleritarafından onaylı sureti ve onaylı tercümesi.

ç) Yükseköğrenim süresi içindealınmış olan bütün derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren notçizelgesi (official transcript) aslı, Avrupa Birliğine üye ülkelerdenalınan diplomalar için diploma eki (diploma supplement) aslı ile noter yada Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri, diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleribelge.

d) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka biryükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu derslerigösterir not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya TürkiyeCumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

e) Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarakTürkiye’den alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya belgeninalındığı kurum, noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleritarafından onaylı sureti.

f) Yurtdışından alınan lise diplomalarının denklikbelgesinin aslı veya noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti.

g) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretimkurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafındandüzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ile noter ya da TürkiyeCumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

ğ) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararasıkuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmışdiplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ile noterya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

h) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

ı) Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin IV üncü maddesinde belirtilen esaslı fark çerçevesinde ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayanların, yükseköğretime başladıkları yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belge.

i) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge.

j) Yüksek lisans denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği ile tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

(2) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ibraz etmeleri ve birinci fıkranın (b), (e), (h), (ı) ve (i) bentleri dışındaki belgelere ek olarak aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmaları gerekir:

a) Türkiye’de çalışacak yabancı uyrukluların, istihdam edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını belgelemeleri.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemeleri.

c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla istihdam edilenlerin veya edileceklerin onaylı sözleşme örneğini belgelemeleri.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacakların bu durumu belgelemeleri.

(3) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge istenmez.

(4) Tanıma veya denklik başvurusunda bulunanlara, başvurunun alındığına dair tarih ve sayı içeren bir belge verilir.

(5) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve yükseköğretime başladığı yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan birinci fıkranın (ı) bendindeki YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez.

(6) Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.

Tanımabaşvurusunun incelenmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Başvuruya esas belgeleri tam olan ve aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan başvurular incelemeye alınır:

a) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun, faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde yer aldığının kabul edilmesi ve Yükseköğretim Kurulunca tanınması.

b) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ilgili ülke makamlarınca yetkilendirilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları tarafından tanınması.

c) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren ve menşe ülke ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için öğrenim görülen ülkenin yetkili makamları tarafından tanıma veya denklik belgesi düzenlenmiş olması.

ç) Bir ülkenin yetkili makamlarınca tanıma veya denklik belgesi düzenlenmiş diplomanın, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında kurulmuş bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması.

(2) Birinci fıkradaki koşullardan birinin sağlandığı ve belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı, öğrenim süresince kullanılan pasaport/pasaportlar ile il emniyet müdürlüklerinden alınan giriş-çıkış belgeleri, öğrenim için gereken asgari süre ve kredinin tamamlanmış olup olmadığı tespit edilerek Denklik Birimi tarafından hazırlanan ön inceleme raporu Komisyona sunulur. Komisyon tarafından hazırlanan nihai rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek ilgiliye tanıma belgesi verilip verilmeyeceği karara bağlanır.

Denklik başvurusunun incelenmesi

MADDE 6 – (1) Denklik başvurusu, 5 inci maddede sayılan koşul ve işlemlere ek olarak aşağıdaki hususlar bakımından incelenir:

a) Denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının asgari kazanımlar açısından Türk yükseköğretim sisteminde yer alan programa eşdeğer olup olmadığına bakılır.

b) Türk yükseköğretim sisteminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların sağlanması hâlinde ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri açısından Türk yükseköğretim sistemine eşdeğer olup olmadığı incelenir.

c) Unvan kullanılması gerektiği durumlarda Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince inceleme yapılır.

(2) Komisyonca gerekli görülmesi hâlinde tanıma koşullarını sağlayan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olmasına rağmen, incelenen diploma ve diğer belgelerin gerçek olup olmadığı, öğrenim programının türü, niteliği ve düzeyi konularında, başvuru sahibinin kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından 4 üncü maddede belirtilen belgeler dışında ek bilgi ve belge istenebilir.

Denklikbaşvurusunun incelenmesi sonucu yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, 5 inci ve 6 ncı maddelere uygunluğu tespit edilen diploma denklik başvurularına, diplomanın alındığı kurumun eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddütlerin oluşması hâlinde Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla;

a) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden alınan diplomalara,

b) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı programa kayıt yaptıranların diplomalarına,

SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik işlemi yapılır.

(2) Mezun olunan programın, birinci fıkrada belirtilenler dışında olmakla birlikte Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda yeterli bulunması hâlinde, SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik işlemi yapılır.

(3) Mezun olunan programın, birinci fıkrada belirtilenler dışında olması ve Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine tabi tutulur.

(4) Mezun olunan programın alan ve derece bakımından aynısı veya benzeri bir karşılığı Türk yükseköğretim sisteminde bulunmuyor ise bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların sağlanması hâlinde, ilgililere diplomada belirtilen alanda Türk yükseköğretim sistemine eşdeğer olduğu tespit edilen ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesinde denklik işlemi yapılır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda, aşağıda belirtilen hâllerde denklik başvuruları reddedilir:

a) Yurtdışında faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilir. Ancak yurtdışında faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları, kredilerinin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde denklik incelemesine tabi tutulur.

b) İlgililerin, uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara ilişkin denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları denklik incelemesine tabi tutulur.

c) Yapılan incelemeler sonucu denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmemesi hâlinde, diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

ç) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında, yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilir.

d) Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda her bir eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Öğrenime devam süresinin tespitinde Türkiye’deki eğitim-öğretimle ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır.

(6) Denklik Birimi tarafından denklik başvurusuna ilişkin olarak 5 inci maddeye uygunluk yönünden hazırlanan ön inceleme raporu Komisyona sevk edilir. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan nihai rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda karara bağlanır.

Geçicidenklik belgesi

MADDE 8 – (1) Denkliği talep edilen diplomanın/mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren ve kesin denklik işlemi yapılıncaya kadar geçerli olan geçici denklik belgesi, başvuruların mezuniyet belgesi ile yapılması veya yargı kararlarının gerektirmesi hâlinde düzenlenir.

Çeşitlialanların incelenmesi sürecinde yapılacak işlemlere ilişkin hükümler

MADDE 9 – (1) Meslek icrası kanunla düzenlenmiş alanlarda alınmış diplomalar için yapılan denklik başvurularının değerlendirilmesinde, söz konusu mesleğe ilişkin mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar saklıdır.

(2) Öğretmenlik alanlarının denkliği konusunda Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınır. Öğretmenlik alanında, alan bilgisi yönünden yeterli, öğretmenlik meslek bilgisi yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diploma sahipleri adına ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgeye, "Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için ilgilinin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekir." şeklinde şerh konulur. Sınavda başarılı olunması hâlinde şerh kaldırılarak ilgililer adına öğretmenlik alanını içeren yeni bir denklik belgesi düzenlenir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlikprogramları, filoloji ile mütercim-tercümanlık programlarından alınandiplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmîdili ile aynı değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından(YDS) yüz üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafındankabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puanı alma şartı aranır.

(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, ÇağdaşTürk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından alınandiplomalara, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer alanlardayapılan sınavda başarılı olunması hâlinde denklik belgesi düzenlenir.

Uzaktanöğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgüneğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlardikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek sınavlardan yine Kurulca belirlenecek puanların alınmış olması.

Denklik incelemesinde yapılacak işlemlere ilişkin diğer hükümler

MADDE 11 – (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların tanıma ve denklik işlemleri sonucundadüzenlenen tanıma belgesinin, denklik belgesinin ve geçici denklik belgesinin şekli ve içeriği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı,üzerinde tahrifat yapıldığı veya ilgili kişiye ait olmadığı tespitedilenlerin başvurusu reddedilerek haklarında yasal işlem yapılmak üzereCumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Evrakteslimi

MADDE 12 – (1) Tanıma veya denklik işlemleri sonuçlandığında;

a) İncelemeye esas olan diploma ve transkripte "Görülmüştür" kaşesi basılır.

b) Başvurunun olumlu sonuçlanması hâlinde tanımaveya denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameyesahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.

c) Başvurunun reddi hâlinde evrak asılları, üst yazı ekinde başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmîvekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.

ç) Tanıma veya denklik belgesinin zayii hâlinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usule göre işlem yapılır.

(2) Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iadeedilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve SonHükümler

Tereddütleringiderilmesi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasısırasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesinde Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Yürürlüktenkaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçişhükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğinyürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan denklik başvurularında, usul hükümleri dışında başvurunun yapıldığı tarihteki ilgili mevzuat hükümleriuygulanır. Ancak kişi lehine olan durumlarda bu Yönetmelik hükümleriuygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümleriniYükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
7.1.2019 7.1.2019 Noel
15.2.2019 16.2.2019 Sırbistan Milli Günü
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 2.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı Birinci Gün
28.6.2019 28.6.2019 Kosova Muharebe Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı Birinci Gün
11.11.2019 11.11.2019 Ateşkes Günü